เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Hibrary

โปรดอ่านทำความเข้าใจตามเงื่อนไขและข้อตกลงก่อนทำการลงทะเบียน หลังจากลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับ บริษัท ไฮเท็คซ์ อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด หรือ Hibrary

โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำข้อตกลงกัน ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK)

 • 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ใน Hibrary จะถูกเข้ารหัสเพื่อจัดการลิขสิทธ์ (Digital Right Management)
 • 2. สมาชิกจะต้องสมัคร Adobe ID ก่อนที่จะดาวน์โหลดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะสามารถนำไปอ่านในอุปกรณ์พกพาอื่นๆได้ เช่น iPad iPhone Android e-Reader Pc และ Mac
 • 3. สมาชิกสามารถ Authorize อุปกรณ์พกพาได้สูงสุด 5 อุปกรณ์ ต่อ 1 Adobe ID
 • 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกจัดจำหน่ายโดย Hibrary ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hibrary

บัญชีผู้ใช้งาน

 • 1. ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริงให้แก่ Hibrary ให้ครบทุกข้อ
 • 2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 • 3. เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง Hibrary ขอแจ้งให้ทราบว่า เป็นหน้าที่ของสมาชิกในการรักษาข้อมูลชื่อ Login และ Password โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ ID
 • 4. สมาชิก สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ Hibrary ทราบ ทั้งนี้สมาชิก ตกลงให้รหัสผ่าน (Password) ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะดังกล่าว เป็นรหัสผ่านการใช้บริการของ Hibrary ที่มีผลผูกพันสมาชิก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ
 • 5. การกระทำการใดๆ โดยผ่านบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสผ่านของสมาชิกและ/หรือตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ Hibrary แล้ว สมาชิกตกลงให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยสมาชิกไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใดๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม สมาชิกจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 • 6. รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของสมาชิกที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้อื่นล่วงรู้ สมาชิกต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการรายการใดๆโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันสมาชิกเสมือนสมาชิกใช้บริการในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของสมาชิกได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ Hibrary โดยรหัสผ่าน (Password) ของสมาชิก
 • 7. สมาชิกจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องในการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะทำการตกลงชำระเงิน ซึ่งถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดจากการทำรายการสั่งซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันเนื่องมาจากความไม่ถูกต้องของรายการเนื่องมาจากความผิดพลาดของสมาชิกเอง ทาง Hibrary จะไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น
 • 8. ถ้า Hibrary พบว่าสมาชิกนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ Hibrary ไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ หรือจัดจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Hibrary ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกความเป็นสมาชิกที่ใช้บริการ Hibrary ได้โดยทันที
 • 9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สมาชิกสั่งใช้บริการ ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลง ห้ามให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางาน ห้ามเผยแพร่งานต่อสาธารณชน หากผู้ใดกระทำการดังกล่าว ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ต้องรับโทษอาญาและจ่ายค่าเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์และ Hibrary ด้วย หากผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำการต่อไปนี้แก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย ได้แก่
  • 9.1 ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
  • 9.2 เผยแพร่ต่อสาธารณชน
  • 9.3 แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
 • 10. สมาชิกจะต้องไม่โพสต์ข้อความที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ที่ Hibrary
  • 10.1 ไม่โพสต์ข้อความซึ่งพาดพิงหรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์
  • 10.2 ไม่โพสต์ข้อมูลหยาบคาบ หมิ่นประมาณ หรือสร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด
 • 11. Hibrary จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียในด้านข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลทุกๆอย่างภายในเว็บไซต์หากมีการสูญหาย จากการถูกจารกรรมความผิดพลาดจากระบบของเครื่องแม่ข่ายที่เก็บข้อมูลหรือความผิดพลาดที่เกิดจากระบบเว็บไซต์ทั้งสิ้น
 • 12. หากพบว่าสมาชิกกระทำการที่ผิดเงื่อนไขและข้อตกลงกับ Hibrary ทีมงานมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความเป็นสมาชิกได้โดยทันที

ข้อกำหนดเนื้อหาของการใช้งานสื่อองค์กร

Hibrary ไม่มีหน้าที่ตรวจสอบ เนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบ ลิขสิทธิ์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์เสียง หรือไฟล์วีดีโอ ที่ผู้ใช้บริการนำส่งข้อมูล ดังนั้นผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่นำงานวรรณกรรมที่มีเนื้อหา เนื้อเรื่อง ภาพประกอบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดดังต่อไปนี้ให้ Hibrary จัดจำหน่าย โฆษณาและเผยแพร่ ใน Hibrary

 • 1. งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาท หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัชทายาทราชวงศ์ หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นอันขาด
 • 2. งานวรรณกรรมที่กล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา
 • 3. งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานใด
 • 4. งานวรรณกรรมที่คัดลอกผลงาน หรือบทความบนเว็บไซต์ของบุคคลอื่น
 • 5. งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหาละเมิดกฎหมาย หรือสนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
 • 6. งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีภาพประกอบหรือภาพบุคคลอื่นที่มีลักษณะหมิ่นประมาทหรือละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล
 • 7. งานวรรณกรรมที่มีเนื้อหามีการโฆษณาในวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการโฆษณางานวรรณกรรมเดียวกันที่จัดจำหน่ายในที่อื่นนอกเหนือจาก Hibrary
 • 8. งานวรรณกรรมที่มี ตัวอักษร หน้าปก หรือ ภาพประกอบที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น